flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Аналіз організації роботи зі звернення громадян за I квартал 2022 року в Соснівському районниму суді м. Черкаси

29 червня 2022, 09:18

Аналіз організації роботи зі зверненнями громадян за I квартал 2022 року в Соснівському районному суді м. Черкаси

 

 

У Соснівському районному суді м. Черкаси проаналізовано організацію роботи зі зверненнями громадян.

За результатами проведеного аналізу стану організації роботи зі зверненнями громадян за три місяці I кварталу 2022 року встановлено, що у Соснівському районному суді м. Черкаси робота з розгляду звернень громадян, що надходять до суду, ведеться на достатньому рівні: здійснюється постійний контроль за якістю, повнотою надання відповідей заявникам та за дотриманням строків їх розгляду. Право громадян на звернення гарантується Конституцією України (стаття 40), в якій визначено, що громадяни України мають право звертатися до органів державної влади та місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, та встановлено обов’язок органів влади та посадових осіб розглядати звернення й надавати обґрунтовані відповіді, у встановлений законом строк.

Під зверненнями громадян розуміється викладені в письмовій або в усній формі пропозиції, заяви та скарги.

Робота зі звернення громадян у Соснівському районному суді м. Черкаси ведеться відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян » від 02.10.1996 року, № 393/96-ВР., Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року № 2939-УІ, Указу Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» від 07.02.2008 року № 109/2008, Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян , на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності , в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 року № 348 (зі змінами).

Особистий прийом громадян у Соснівському районному суді м. Черкаси здійснюється головою суду, керівником апарату суду, у встановлені дні прийому. Графік прийому громадян розміщений у приміщенні суду на дошці оголошень, інформаційній панелі та на офіційному вебсайті суду. Слід зазначити, що в непоодиноких випадках прийом громадян протягом робочого часу здійснюється, незалежно від затвердженого графіку, що в значній мірі сприяє попередженню виникнення скарг.

Звернення громадян, що надходять до суду, реєструються в день їх надходження в програмі автоматизованої системи документообігу суду в журналі вхідної кореспонденції, після чого передаються особі відповідальній за ведення діловодства за зверненнями громадян, яка реєструє їх в журналі реєстрації звернень громадян.

У суді дотримується, визначений Інструкцією, порядок формування справ за зверненням громадян. Кожна скарга оформлюється у обкладинку із зазначенням усіх необхідних реквізитів та зберігаються у відповідального працівника в хронологічному порядку до закінчення року, після чого передаються згідно акту передачі до архіву суду.

Всього за три місяці I кварталу 2022 року до Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло 2 скарги громадян.

Надходженню звернень передують різні чинники. Так, серед основних причин, що призводять до оскарження процесуальних дій суддів є правова необізнаність громадян, а також значне навантаження (по справах, що знаходяться в провадженні) на одного суддю, що впливає на тривалість розгляду справ і, як наслідок, породжує незадоволення громадян з приводу їх довготривалого розгляду.

Щодо оскарження дій працівників суду - трапляються непоодинокі випадки, коли зазначена в скарзі інформація не відповідає дійсності, наприклад, що не надано справу на ознайомлення або копію документу, чи не надано вчасно відповідь. В процесі розгляду таких скарг виявляється, що в справі наявні підтвердження того, що особа ознайомилась з матеріалами справи або отримала копію документу, що підтверджується її розпискою або поштовим повідомленням про вручення. Також, нерідко причиною оскарження дій працівників апарату суду є недостатня обізнаність громадян з нормами діючого законодавства, що призводить до заявлення необґрунтованих вимог учасниками процесу, які працівники апарату не можуть виконати через відсутність будь-яких законних підстав для таких вимог.

Також є випадки, коли вирішення порушених у зверненнях громадян питання взагалі не відносяться до повноважень суду.

В Соснівському районному суді м. Черкаси пріоритетними шляхами профілактики надходження скарг є: обговорення на оперативних нарадах стану організації роботи зі зверненнями громадян; особистий прийом громадян головою суду, керівником апарату суду, розміщення необхідних для громадян довідкових матеріалів, що знаходяться у приміщенні суду та на офіційному сайті суду (зразки заяв, розрахункові рахунки по сплаті судового збору, штрафів, графіки роботи суду та прийому громадян, правила поведінки в приміщенні суду, дата та час розгляду справ та ін.). Окрім того з працівниками апарату суду періодично проводяться заняття по вивченню Інструкції з діловодства та діючого законодавства, один раз на місяць здійснюється перевірка передачі справ до канцелярії суду відповідно до встановлених строків, з метою попередження пропущення строків пред’явлення рішень до виконання. Також, головою суду здійснюється особистий контроль за організацією роботи зі звернення громадян.